Sanubari Teduh – Enam Praktek – 10 Praktek – Bagian 7 (157)