159 Sanubari Teduh – Enam Praktek – 10 Praktek – Bagian 9 (159 )